مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥

 

 

shaghayegh

برخيز دستم را بگير.. بيا تا با هم پرواز کنيم اوج گيريم نگاهم کن . من ديگر شقايق وحشي نيستم باد ديگر تواني ندارد که دانه هايه من را از اين دشت به آن دشت ببرد .. صداي سکوتم را بشنو که صداي بلند تر از صداي من نمي شنوي . راز سکوتم را کشف کن ولي فاش نكن راز بايد راز بماند .. راز پروانه و شمع راز اشک گل سرخ صبحگاهان همه را بشکاف .. برخيز که امروز ديرز نيست ..

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]