مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

سه‌شنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٤

شکايت

 

                                                       شکايت                

سکوتم از رضايت نيست
دلم اهل شکايت نيست
هزار شاکی خودش داره
خودش گير گرفتار
همون بهتر که ساکت باشه اين دل
جدا از اين ضوابط باشه اين دل
از اين بد تر نشه رسوايی ما
که تنها تر نشه تنهايی ما

که کاره ما گذشته از شکايت
هنوز هم پايبنديم در رفاقت
ميريزه تو خودش دل غصه هاشو
آخه هيچ کس نميخواد قصه ها شو

کسی جرمی نکرده گر بما اين روز ها عشقی نميورزه
بها يی داشت اين دل بيشتر ها که در اين روزا نمی ارزه

سکوتم از رضايت نيست
دلم اهل شکايت نيست
هزار شاکی خودش داره

 

 سلام دوس جون

ميدوني خيلي ها بهم شکايت کردن که بلاگم پره قصه و غمه من نميخوام غمگين بنويسم اگر هم روزي از دستم در رفته چيزي نوشتم ديگه در رفته بود چه کنم ولي اين شکايت اين بحسش جداس اگه بگم حرفه دلم نيست که دروغ گفتم ولي اگه بخوام شمارو خوشحال کنم بزار بتون بگم من اين شعره سياوش قميشي رو دوس دارم بخاطر اينکه کلي خاطره يادم مياد ماله وقتي که شايد بچه تر بودم   

                                                                       

                                                                     مسافر کوچولو

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]