مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥

شاعران عاشق

 

من که میدانم شبی عمرم به پایان میرسد نوبت خاموشی من سهل و اسان میرسد من که میدانم که تا سرگرم بزم و مستی ام مرگ ویرانگرچه بی رحم و شتابان میرسد من که میدانم به دنیا اعتباری نیست,نیست بین مرگ و ادمی قول و قراری نیست,نیست من که میدانم اجل ناخوانده و بیدادگر سرزده می اید و راه فراری نیست,نیست پس چرا....پس چرا عاشق نباشم!....

                                                                                                         gomez

dosjon

و شايد كساني بر اين عقيده باشند كه آدمي

در چنين دوراني بيش از هر زمان ديگر

نيازمند آن است كه به سايه عشق و بي

خبري بگريزد و بدين كار ناگزير مي بايد

حديث نفس شاعران عاشق را سرود خود كند

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]