مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥

کودکی شیرین

 


کودکی شیرین است

هر کسی می داند

یک کسی می گفت هر لحظه به ما

اگر از عمر درازت همه را پس بدهی

این محال است که یک لحظه ای از کودکی، خردی را پس گیری

کودکی اوج، رهایی، همه چیز است

کودکی شیرین است

شاید که بگویی کودکی چیست که هر انسانی، دم به دم می گوید:

کودکی شیرین است

کودکی غنچه ای از رود صداقت به صفای آب است

کودکی صفحه ای از عشق و محبت به شکوه ماه است

کودکی سلسله ی اشک به دنبال سرشت است

کودکی لاله ی سرخ است به باغ امید

کودکی شیرین است

هر کسی می داند

کودکی شیرین است

 

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]