مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥

زمستون

 

تقديم به مامان گلم

mosafer kochooloo

 زمستون تن عريونه باغچه چون بيابون
 درختا با پاهاي برهنه زيره بارون
 نميدوني تو که عاشق نبودي
  چه سخته مرگ گل براي گلدون
 گل و گلدون چه شب ها نشستن بي بهانه
واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه چه تلخه بايد تنها بمونه قلبه گلدون
مثل من که بي تو نشستم زيره بارون زمستون
زمستون براي تو قشنگ پشت شيشه
بهاره زمستونها براي تو هميشه
تو مثل من زمستوني نداري که باشه لحظ يه چشم انتظاري
گلدون خالي نديدي نشسته زيره بارون
گلايه کاغزي داري تو گلدون
تو عاشق نبودي ببيني تلخه رزايه جدايي
چه سخته چه سخته بشينم بي تو با چشماي گريون

                                                                                                     (افشین مقدم)

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]