مسافرِ کوچولو 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


neda farsi


نویسندگان
neda farsi
 

آرشیو من
دی ۸٩
خرداد ۸٩
شهریور ۸۸
تیر ۸۸
شهریور ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
اردیبهشت ۸٤
بهمن ۸۳
آذر ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
 

temp-designer

 

 

یکشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٦

ارزش

 

Image and video hosting by TinyPic

ميدوني دوس جون
معني يه ارزش چيه ارزشه يه دوست واسيه آدم ارزشه تو واسيه ديگران من هميشه همه دوس جونام رو دوست داشتم و دارم . ولي خيلي وقتي نتونستم به خيلي هاشون بگم چقدر واسم ارزش دارن .
نميدونم اسمش چيه غرور يا سنگ دلي , شايدم يه چيزه ديگه ... 
دلم واسيه دوس جونايي که ديگه ازشون خبر ندارم خيلي تنگ شده . هميشه براشون کلي آرزو خوب دارم ... 
چي مي شد فاصله معني نداشت خيلي وقتي دلم واسشون ميتپه ولي افسوس که نمي تونم بشون بگم .
هيچ نشوني ازشون ندارم يا بعضي ها هم که نشوني ازشون دارم رويي ندارم واسيه نشون دادن احساس خودم  ...  اونا ماله گذشته بودن و همون حسي که نميدونم اسمش چيه جلوم رو مي گيره که نشوني ازشون نگيرم .
بعضي وقتي بي خبري هم واسيه خودش عالمي داره ... 
ولي خوشهالم اينجا ميتونم بگم خيلي دوستشون دارم و دلم واسشون تنگ شده همشون همه دوس جونايه کودکيم تا همين حالا همشون ...

neda farsi

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]