آهاي مردم

0.4961511f3sw20.jpg

آهاي مردم دنيا آهاي مردم دنيا گله دارم گله دارم
من از عالم و آدم گله دارم گله دارم
من از دست خدا هم گله دارم گله دارم

شما که حرمت عشق و شکستين
کمر به کشتنه عاطفه بستين
شما که روي دل قيمت گذاشتين
که حرمت عشق و نگه نداشتين
فرياد من شکايت يه روح بي قراره
روح که خسته از همه زخمي يه روزگار ه
گلايه من از شما حکايت خودم نيست
براي من که از شما سوختم و گم شدم نيست
اگه عشقي نباشه آدمي نيست
اگه آدم نباشه زندگي نيست
نپرس از من چه آمد بر سر عشق
جواب من به جز شرمندگي نيست

/ 1 نظر / 3 بازدید
سنگ صبور

سلام