خار

ميخواهم برخيزم ...                          

ميخواهم زنده باشم ...

ميخواهم زندگي کنم ...

اگر خار کنار گل رز هم باشم ...

 خوشحالم شادم و سربلندم ...

و شايد از غرور هم به خود ببالم...

 چون در کنار رز وجودم هستم ...

و شايد با بودن من رز را برائ لحظه اي هم که شده...

 بيشتر در حيات زندگئ اش ماندگارکنم...

پس خار ميمانم...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید